שיקום אתר ההטמנה

תיאור הפעולות המתוכננות לשיקום האתר

פני האתר המתוכננים בגמר המילוי יהיו בדומה לפני השטח ההיסטוריים, שלוחה תלולה יחסית (שיפוע של 1:4 לערך ו- 1:3 לכל היותר) המשתפלת מכיוון דרום לכיוון תוואי נחל דישון מצפון. מדרונות המילוי יכללו מדרגים ברוחב 3 מ' לייצוב, לתחזוקה ולהסדרת מערכת הניקוז, כאשר הפרש הגובה בין המדרגים עולה על 8 מ' אנכית.

על פני גוף המילוי ומדרונותיו תוסדר מערכת ניקוז נגר עילי אשר תזרים באופן מוסדר את מי הנגר מהשטח העליון אל תחתית גוף המילוי ואל הסביבה. המערכת תכלול מעבירי מים שיונחו על גבי המדרון המשופע, דוגמת תעלות פח בחתך חצי מעגלי, מעבירי מים "איריים" יצוקים בטון להעברת מי הנגר על גבי מדרגי התחזוקה, מוצאי ניקוז מדופנים לשטח/לציר זרימה טבעי.

בהיקף האתר, בגבולותיו הדרומי, המערבי והמזרחי, תיחפר תעלת ניקוז למניעת חדירת מי נגר לתחום גוף המילוי.

תכנית שיקום נופית

מדרונות גוף המילוי יטופלו נופית באמצעות כיסוי בשכבות קרקע עליונה מקומית וצמחייה משתרעת בעלת בית שורשים רדוד, דוגמת שיחים מטפסים.
משטחים בעלי שיפוע מתון יותר מיועדים לאפשר פעילות חקלאית בדומה למתבצע בסביבה הקרובה דוגמת שתילת עצי זית וזאת לפי ההסכמים שנחתמו עם הבעלים ואישורי רשות שמורות הטבע. מצ"ב הנחיות לשתילה סביב הגידור ההיקפי.

סגור לתגובות.